Årsmöte 2021

Leitourgia årsmötesprotokoll 2021
2/11 2021 18.15 Skalholt Island
§ 1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet godkänner dagordning.


§ 2. Val av ordförande och sekreterare
Pia Bengts valdes till mötesordförande. Åsa Egnér valdes till mötessekreterare.


§3. Justerare
Till justerare valdes Tine Illum och Janne Mark.


§4. Konstaterande av årsmötets lagenlighet
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat


§5: Årsberättelse och kassarapport för 2019 och 2020.
Uppläsning av årsberättelse 2019 av Peter Nätterlund.
Ingen årsberättelse av 2020 har skrivits.
Den enda händelsen 2020 var att styrelsen sammanträdde.
Ingen konferens och inget årsmöte skedde på grund av pandemin.
Årsberättelse 2019 bifogas.
Årsberättelsen godkänns med villkor att följande fel rättas:
Fyra seminariegrupper och inte fem seminariegrupper. Lena Sjöstrand namn rättas.
Kassarapport 2019 och 2020 redovisas. Bifogas. Årsmötets godkänner kassarapport


§6. Revisionsberättelse för 2019 och 2020
Muntlig revisionsberättelse pga att skriftlig redovisning saknas på mötet
Årsmötet godkänner detta.
Skriftlig revisionsberättelse bifogas senare.

§7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och kassören.
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelse och kassör.


§8. Tid och plats för årskonferens och årsmöte 2022 och 2023
2022 års möte planeras i Hvittorp Kyrkslätt i närheten av Helsingfors i Finland.
1-4 november 2022. Årsmötet godkänner detta.
2023 års möte planeras till Danmark.


§9. Val av ordförande.
Ordförande för 2022. Valberedningen föreslår Johan Bastubacka.
Årsmötet godkänner förslaget.


§10. Val av viceordförande.
Valberedningen föreslår att Berit Weigand Berg väljs till vice ordförande.
Årsmötet godkänner förslaget.


§11. Val av sekreterare.
Valberedningen föreslår att Åsa Egnér väljs till sekreterare ¨
Årsmötet godkänner förslaget.


§12. Vi ändrar paragraf 12 till val av kassör. Följande paragrafer ändras därefter.
Valberedningen föreslår att Kyrre Kolvik väljs till kassör
Årsmötet godkänner förslaget.


§13.Val av styrelsemedlemmar.
Valberedningen föreslår att Tine Illum och Margret Boasdottir väljs till styrelse- medlemmar. Årsmötet godkänner förslaget.


§14. Valberedningen föreslår att Tomas Meurman och David Schott väljs till revisorer.
Årsmötet godkänner förslaget.


§15. Valberedning föreslår att Thomas Felter, Peter Nätterlund och
Jan Terje Christoffersen väljs till valberedning. Årsmötet godkänner förslaget.


§16. Fastställande av årsavgift
Årsmötet godkänner förslaget på 400 svenska kronor för årsavgift för styrelsens resor samt andra utgifter


§17. Inga eventuella övriga ärenden.


§18. Årsmötets avslutas.


Godkännande av protokoll
justerare

Tine Illum Janne Mark.