2019

Nordisk liturgisk netværk

Välkommen till Leitourgia 2019 i Malmö, Sverige

Konferensen innehåller: föreläsningar, seminarier, studiebesök och gudstjänster. Deltagarna väljer seminariegrupp vid anmälan och kommer att bli kontaktad av seminarieledaren innan konferensen. Möjlighet att bidra med paper kan finnas i seminarierna. Konferensspråket är skandinaviska. Två föreläsningar kommer att vara på engelska. 


Tid: 5 november kl 14:00 till 8 november kl 13:00


Plats: Kyrkans hus i Malmö, Fiskehamnsgatan 3, nära Malmö Centralstation.Allt tillhör Gud – delaktighet i liturgi och kyrka.

 

I en värld där människor upplever alltmer av ekonomiskt, socialt och etniskt segregation blir kyrkans uppgift att skapa delaktighet, gå över gränser och öppna för möten mellan människor där allas röster är giltiga. Hur kan liturgin gestalta delaktighet och inklusivitet mellan människor och mellan människor och levande Gud?


Kyrkan är till sin karaktär alltid lokalt förankrad. Den lånar också inslag från andra tider och kulturer, men den är samtidigt igenkännbar över kulturella gränser genom den kristna gudstjänsten. Gud är historiens Gud och talar genom den lokala gudstjänstens uttryck. Det grundläggande anspråket för gudstjänst har både sitt ursprung och mål i ett gudomligt mysterium. Evangeliet utmanar oss att bjuda motstånd mot en kultur som förnekar de andliga värdena och trampar på människors identitet. Liturgins uppdrag blir att formulera ett hopp om en ny värld och gestalta detta i varje gudstjänst.

Hur kan kyrkan i sin gudstjänst bära vittnesbörd om ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor”? Vi vill genom gudstjänster, föreläsningar, seminarier och studiebesök undersöka och problematisera dessa frågor och förhoppningsvis inspirera till ett lokalt gudstjänstfirande.

Konferensen är huvudsakligen förlagd till Malmö, Skånes största stad och ett viktigt regionalt centrum, i södra Sverige. I modern tid har Malmö gått från att ha varit en arbetarstad med varvet i centrum till att bli en mångkulturell stad med universitet. Malmö tillhör Lunds stift, vilket bildades 1060 och som fortfarande präglas av att reformationen genomfördes under den danska tiden som upphörde 1660.


Everything belongs to God – participation in liturgy and church.

In a world where people experience increasing economic, social and ethnic segregation the task of the church be to stimulate participation, cross borders, be a meeting place, and give voice to all people. How can liturgy shape inclusivity and participation between people and between people and the Living God?


The church is always local. Yet it borrows expressions from other time periods and cultures.  At the same time it maintains its identity across cultural boarders through worship service. God is the God of history and speaks through the expression of the local service of worship. The fundamental claim for such service divine service is that it, at the same time, has its roots and it´s goal in the divine mystery. The Gospel challenges us to resist a culture that denies spiritual values and devalues of humanity. The task for Liturgy will be to speak the hope of new creation, repeatedly, in every service of worship.

How can the church, in its divine service, carry witness about “a new heaven and a new earth where there is righteousness”? At the conference we aim to investigate and problematize these questions through services, lectures, seminaries and excursions. We hope the conference will provide you with inspiration and ideas of how to perform localized worship, that you will be able to bring back to your own congregation.för Leitourgias styrelse
Karin Sundmark
OrdförandeProgram