2011

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi


2011


Seminarieledare:

Jan Carlsson


Arbetet i seminariet utgår från papers från deltagarna eller från gemensamt läst liturgiskteologisk litteratur.  Det kan handla om såväl systematisk-teologisk reflexion över gudstjänsten som den s.k. liturgiska teologins deduktiva reflexion över den firade gudstjänsten i tid och rum.

Den liturgiska teologin utgår från att liturgin är primär teologi och är ett skeende som formar människors tro och också ställer frågan: hur uppenbarar detta Gud?

Den gammalkyrkliga satsen lex orandi… lex credendi (som man ber, så tror man) betecknar att liturgi och dogma hör samman. Liturgin har ecklesiologiska, antropologiska, etiska, skapelseteologiska, spiritualitetsteologiska m.fl. teologiska implikationer. Den liturgiska teologin har relevans för det pastorala arbetet såväl som i liturgiskt reformarbete. Papers till seminariet kan också handla om teologi härledd ur liturgisk praxis.

 

Seminariet i Liturgisk teologi behandlade 2011 följande papers:

Grundtvig – en liturgisk teolog? Av Jette Bendixen Rønkilde, Ph.d.-studerande, Grundtvig Centeret, AU

Kyrkans år i en konsumtionskultur; Kyrkoåret som motkraft och samhällsvision, Av Göran Lindström, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Uppsala stift

Gudstjenesten som rite. Av Olav Gading

Gudstjenestens pedagogiske muligheter i spenningsfeltet mellom trosopplæring og trospraksis. Av Olav Gading

Noen fefleksjoner fra Stavanger Domkirke etter 22. Juli 2011. Av Georg Tumyr, Sokneprest i Stavanger Domkirke.

Ett seminariepass har ägnats åt den liturgiska teologins grunder

 

Inför 2012 års seminarier:

Att läsa innan: The Four Gospels on Sunday: The New Testament and the Reform of Christian Worship. Av Gordon W. Lathrop

Denna bok kommer att behandlas på ett av seminariepassen.

Ytterligare två pass är redan bestämda:

Jette Bendixen Rønkilde kommer att presentera sitt liturgisk teologiska kapitel från sitt pågående PH.d.-arbete och Olav Gading kommer att presentera sin undersökning av samarbetet mellan tillsatta och frivilliga angående planeringen av hur gudstjänsten ska se ut.


Seminariedeltagare 2011:

Jette Bendixen Rønkilde

Jan Carlsson

Olav Gading

Kyrre Kolvik

Else Kruse Schleef

Göran Lindström

Georg Tumyr