Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

Nettverket og dets medlemmer

Leitourgia er et nordisk økumenisk nettverk, stiftet i 2005. Nettverket består av liturgiske forskere og praktikere fra de nordiske landene. I 2017-18 har nettverket hatt 50 betalende medlemmer, hvorav 42 deltok på konferansen i Tønsberg, Norge (det er ingen rutine for å purre årsavgift for medlemmer som ikke drar på konferanse). Årets konferanse ble holdt fra tirsdag 6. november til fredag 9. november.

 

Styret

Styret for Leitourgia i 2017 besto av følgende personer: Jan Terje Christoffersen, leder (Norge), Karin Sundmark, nestleder (Sverige), David Scott Hamnes, sekretær (Norge), Peter Nätterlund, kasserer (Sverige), samt styremedlemmene Margret Boasdottir (Island), Jette Bendixen Rønkilde (Danmark) og Sini Hulmi (Finland). Styret har i løpet av året holdt ett møte i Tønsberg, 5. mars 2018. Styret evaluerte da konferansen i Århus i 2017, og behandlet hovedtrekkene i programmet for konferansen i Tønsberg. Jette Bendixen Rønkilde fulgte møtet på Skype. Ellers var oppmøtet fulltallig. Ved siden av styret, deltok også Merete Thomassen fra lokalkomitéen, samt kulturrådgiver Tore Dvergastein som observatør for Tunsberg biskop.

 

Nettstedet og Facebooksiden

Profilering og informasjonsflyt formidles gjennom bruk av nettstedet www.leitourgia.org (administrert av medlem Martin Rønkilde), samt facebooksiden. Facebooksiden ble åpnet for alle slik at innleggene kunne deles av medlemmene. Under konferansen ble facebook-siden brukt som informasjonskanal fra konferansen.

 

Stedet

Årets konferanse ble holdt i Tønsberg, 10 mil sørvest for Oslo. Byen var lett å nå både med fly, tog, bil og båt. Forelesninger og seminarer fant i hovedsak sted på konferansehotellet «Quality Hotel Klubben» lokalisert vis a vis Tønsberg domkirke. Dette innebar en kompakt konferanse hvor de fleste seminardeltakerne var samlet konferansen gjennom og lite tid ble brukt på å gå fra den ene lokasjonen til den neste. Leitourgia fikk benytte seg av Tunsberg bispedømmets konferanseprisavtale med hotellet. Domkirken sto fritt til disposisjon konferansen gjennom og ble brukt både til gudstjenester, morgenbønner, åpningsforedrag og kirkespill/teater.


Foredragene                                                                                                                                                                                           Konferansens tema var formulert som «Liturgisk pilegrimsreise: rotfestet og i bevegelse». Tema var forankret i de dype kirkehistoriske røttene som knytter seg til Tønsberg. Hovedspørsmålet var hvordan en kunne stimulere til økt bevissthet om kristentroens historiske forankring, sammen til en økt følsomhet og mobilisering overfor endringene i vår tid.


Foredragene var denne gangen gitt noe større plass enn foregående år. Det var i alt fem foredrag over fire dager, alle presentert enten med Power Point eller forelesningsnotater utlevert i etterkant. Av økonomiske grunner, valgte styret denne gangen å engasjere utelukkende norske bidragsytere. Slik ble reisekostnadene redusert. Foredragene fordelte seg slik:

  • Tirsdag 6. nov kl. 19.30: Professor Bjørn Bandlien — «Jerusalem at World´s End»
  • Onsdag 7. nov kl. 09.15: Professor Ida Marie Høeg — «The Utøya massacre. Negotiating identity in interreligious funerals».
  • Onsdag 7. nov kl. 10.15: Førsteamanuensis Anne Hege Grung — «Inter-rituality: The practical turn of interreligious studies».
  • Torsdag 8. nov kl. 09.15: Førsteamanuensis Joar Haga — «Faith and Identity: the lex credendi – lex orandi of modern man».
  • Fredag 9. nov kl. 09.00: Professor Jan-Olav Henriksen — «Church and liturgy in a multicultural society».


Lokalt ansatte var invitert til å overvære foredragene. Åpningsforedraget i Domkirken var åpent for alle.


Seminargruppene                                                                                                                                                                                                        Deltakerne fordelte seg på 5 seminargrupper. Merete Thomassen ledet gruppen «Liturgisk teologi» (17 deltakere). Tine Illum ledet gruppen «Rite og teologi» (9 medlemmer). Maria Oldeburg Huusko ledet gruppen «Kropp og bevegelse» (5 medlemmer). Anne Jorun Midtkil ledet gruppen «Rommet og tingene» (3-5 medlemmer), Margret Boasdottir ledet gruppen «Musikk og teologi» (3-6 deltakere). Det var satt av to økter onsdag og torsdag på til sammen 5 t 45 min til seminarer. Gruppen for «Rommet og tingene» dro på ekskursjon til utvalgte kirker i Tønsberg og omegn. De øvrige gruppene benyttet lokalitetene på hotellet og kirkekontoret vis a vis.


Gudstjenester og andre arrangementer                                                                                                                                                                 En større bidrag fra en lokal stiftelse gjorde det mulig å invitere til samarbeid med lokale aktører som Tønsberg domkirke, Olsen Nauen Klokkestøperi og Litteraturuka i Vestfold. Konferansen ble innledet med en folketonemesse komponert av domkantor Arne Rodvelt Olsen, og avsluttet med en nyskrevet pilegrimsmesse med lokale sangere og musikere. På Olsen Nauen klokkestøperi deltok kampanolog Henning Andersen. Sammen med litteraturuka arrangerte også konferansen et debattmøte med profilerte kunstnere om 22. juli-massakren i film og litteratur. I tillegg inngikk forestillingen «Engler på tvers» med Stella Polaris og Teater på tvers i konferansen. Verk av kunstner Tollef Thorsnes med tema «In transit, no borders» inngikk også i konferanseprogrammet.


Nordisk profil

Ettersom foredragsholderne var norske, ønsket styret at den nordisk forankringen skulle komme til uttrykk gjennom workshops og morgenbønner. Det ble holdt 4 workshops a 30 minutter:

  • «Spilleregler og spillerum — det danske arbejde med autorisationsspørsgsmålet» (dansk)
  • «Pilegrimsvandring i Island» (islandsk)
  • «Hva gjør vi med dåpen? Noen tanker om framtiden» (finlandsk)
  • «Ny liturgisk musikk i Sverige» (svensk)


Organisering

Styrets oppgave var å bestemme tema og etablere de overordnede rammene. Underveis ble de enkelte seminargruppedeltakerene koplet inn. Merete Thomassen bisto Jan Terje Christoffersen med den lokale forankringen. Lokalt ansatte og frivillige ble også koplet inn fram mot konferansen. Under konferansen ble et bredt antall mennesker engasjert på ulike poster i programmet. Konferansehotellet sørget for bevertning og konferanselokaliteter.

 

Språk

Foredragsholderne valgte å holde sine foredrag på engelsk. I seminargruppene ble det inngått egne avtaler om valg av språk. Evalueringen vil ta språkspørsmålet opp som et eget punkt.

 

Årskonferanse 2018

Årsmøtet den 18. november 2018 ble ledet av Marit Rong. Der ble det besluttet å holde årskonferanse og årsmøte i 2018 i Malmø, Sverige. Årskonferanse og årsmøte i 2020 skal holdes i i Island (Skálholt).

 

Tønsberg, 22. november 2018


Jan Terje Christoffersen      Karin Sundmark                                       David Scott Hamnes

Leder                                Nestleder                                                Sekretær

 

 

Peter Nätterlund                 Margrét Bóasdóttir              Jette Bendixsen Rønkilde    Sini Hulmi

Kasserer                            Styremedlem                       Styremedlem                    Styremedlem