Årsmøde 2013

Nordisk liturgisk netværk

Årsmøde 2013


Protokoll fört vid Leitourgias årsmöte den 22 november 2013 kl. 11.00 på Granavolden, Norge.


§ 1Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av Ninna Edgardh.


§ 2Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Karin Sundmark och till sekreterare Sixten Ekstrand.


§ 3Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Martin Bendixen Ronkilde och Cecilie J Strommen.


§ 4Konstaterande av årsmötets lagenlighet

Konstaterades att årsmötet var sammankallat i enlighet med Leitourgias statuter och därför lagenligt.


§ 5Verksamhetsberättelse och kassarapport för år 2012

Årsberättelsen föredrogs, godkändes enhälligt och lades till handlingarna. Kassarapporten föredrogs. En kortare diskussion om ekonomin fördes varefter kassarapporten godkändes enhälligt och lades till handlingarna.


§ 6 Revisionsberättelse för år 2012

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen, varefter den godkändes enhälligt.


§ 7Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

Årsmötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet.


§ 8Tid och plats för årskonferens och årsmöte 2014

Beslöts att nästa års årskonferens hålls i Uppsala 4-7.11 2014. Årsmötet betonade vikten av att det ordnas ett gemensamt boende för dem som så önskar. Konferensen hålls i Uppsala stifts lokaler som ligger centralt belägna i Uppsala.

Deltagarna har möjlighet att delta i ett seminarium som ordnas 7-9.11 med anledning av att det förflutit 100 år sedan Nathan Söderbloms biskopsvigning. Detta seminarium fungerar som postkonferens.


§ 9Val av ordförande

Årsmötet valde Ninna Edgardh till ordförande för år 2014


§ 10Val av viceordförande

Årsmötet valde Kristin Thorunn Tomasdottir till viceordförande för år 2014.


§ 11Val av sekreterare

Årsmötet valde Sixten Ekstrand till sekreterare för år 2014


§ 12Val av kassör

Årsmötet valde Peter Nätterlund till kassör för år 2014


§ 13Val av styrelseledamöter

Årsmötet valde David Scott Hamnes och Jette Bendixen Ronkilde till styrelseledamöter för år 2014


§ 14Val av revisorer

Årsmötet valde Anne Jorunn Midtkil och Kyrre Kolvik till revisorer för år 2014


§ 15Val av valberedning

Till valberedning för årsmötet 2014 valdes Jan Hellberg (sammankallare), Thomas Felter och Gunnel Borgegård


§ 16Fastställande av årsavgift

Årsmötet fastställde årsavgiften till 300 sv. kr.  Årsmötet framförde en önskan om att styrelsen utreder om årsavgiften kan betalas med kreditkort


§ 17Eventuella övriga ärenden

Hemsidan

Martin Bendixen Rönkilde redogjorde för arbetet med hemsidan och uppmanade seminargrupperna att lägga ut material om arbetet i grupperna på hemsidan. Grupperna uppmanades även uppdatera innehållet i gruppresentationerna på hemsidan. Hemsidan kan även kompletteras med bilder från årskonferensen

Facebookgrupp

Årsmötet diskuterade en livligare användning av Leitourgias Facebook sida genom att sätta upp material och länka sidan på den egna Facebook profilen


§ 18Årsmötets avslutande

Årsmötet avslutades av ordföranden Karin Sundmark som önskade den nya styrelsen välsignelse och lycka till.