seminargrupper

Nordisk liturgisk netværk

Seminargrupper


Liturgisk teologi


Genom papers från deltagarna diskuteras litteratur med övergripande liturgiteologiska perspektiv. Det kan handla om såväl systematisk-teologisk reflexion över gudstjänsten som den s.k. liturgiska teologins deduktiva reflexion över den firade gudstjänsten i tid och rum. Den liturgiska teologin utgår från idén att liturgin är ett skeende som formar människors tro och ställer också frågan: hur uppenbarar detta Gud? Den gammalkyrkliga satsen lex orandi… lex credendi (som man ber, så tror man) betecknar att liturgi och dogma hör samman. Liturgin har ecklesiologiska, antropologiska, etiska, skapelseteologiska, spiritualitetsteologiska m.fl. teologiska implikationer. Den liturgiska teologin har relevans för det pastorala arbetet såväl som i liturgiskt reformarbete. Förutom litteratur kan papers alltså handla om teologi härledd ur liturgisk praxis.


Læs mere her


Rit och liturgi


Seminariet för rit och liturgi arbetar med gudstjänstens rituella dimension. Inom detta fält försöker vi djupare förstå både vad det är som gör gudstjänsten till en rit och vad som i detta perspektiv är gudstjänstens mening. Vad är det dessutom i gudstjänstens rituella dimension som berör människan?


I ett konstruktivt perspektiv kan vi reflektera över hur riten byggs upp för att motsvara en kristen människosyn och gudsbild. Här blir alternativa sätt att tänka kring gudstjänst och rit intressanta, som till exempel sambandet mellan rit och teater, liksom hur kropp och inkarnation tar form i gudstjänsten...


Läs mer


Musikk og teologi


Seminaret har som formål å diskutere musikkens plass og funksjon i liturgien fra et teologisk og et kontekstuelt synspunkt. Forholdet mellom tradisjonelle og nye uttrykksformer vil stå sentralt. Seminaret vil også fokusere på salmen som menighetens fellessang, herunder spørsmål om instrumentledsagelse, flerstemmighet etc. Arbeidet i seminaret foregår som samtaler, fremlegging av papers og som praktisk utprøving av nytt materiale. Seminaret er tverrfaglig, dvs. at man ikke behøver være kirkemusiker for å delta.


Läs mer


Profetisk liturgi (tidligare Diakoni och liturgi)


I en tid som präglas av orättvisor och diskriminering, övergrepp och krigshandlinar och där naturen och allt levande hotas av klimatförändringar, är det nödvändigt att ta opp den profetiska traditionen: Gruppen kommer under rubriken "profetiska liturgi" att  arbeta med att skapa och reflektera över gudstjänster och liknande som kan vara maktkritiska och som öppnar upp radikalt andra sätt att organisera tillvaron, sätt som präglas av kärlek, rättvisa och fred. 


Läs mer


Gudstjänst och gudsbild (tidigare Språket i gudstjänsten)


Seminariet behandlar hur vi i våra gudstjänster möter treenig Gud. Vilket språk använder vi? Hur öppnar gudstjänsten för erfarenheter av Gud? Vilka gudsbilder ryms och vilken roll spelar kön i gudstjänstens språk och gestaltning?


Läs mer


Konsten-Rummet-Tingen


Liturgin firas inte utan rum - ting - konst. Man kan i en mening säga att Liturgin materialiseras i de heliga tingen. Seminariet vill därför arbeta med dessa företeelser, i vid mening. Allt från kyrkorummets uppbyggnad och arkitektoniska språk till detaljer i liturgiska paramenta. Vi vill inte minst arbeta med det samtida rummet, kärlen, kläderna, formspråket; men också hur samtida liturgi, med apostoliska rötter, gestaltas i ett av sin tids ideal formade äldre kyrkorum och kyrkokonst.


Læs mere her


Idéer till nya seminariegrupper 2014 (i mån av deltagare, fältet fritt för initiativ)


KROPP OCH RÖRELSE I GUDSTJÄNSTEN

Det är dags att kroppen tas på allvar också i gudstjänsten. Vi talar ofta om kyrkan som Kristi kropp. Seminariet vill utforska de kroppsliga uttrycken för den gemenskap som möts i gudstjänsten. När kroppen gestaltar och förstärker det vi vill säga blir gudstjänsten mer levande. Seminariet kan arbeta med både text och bild, men förstås också med reflektion över konkreta kroppsliga uttryck.


HÅLLBAR GUDSTJÄNST

Seminariet anknyter till konferensens undertema om skapelsen i liturgin. Hur firar vi gudstjänst på ett hållbart sätt som uppmuntrar en hållar livsstil på jorden?


GUDSTJÄNSTENS BÖCKER

Pågående revisioner av gudstjänstens böcker i olika kyrkotraditioner i de nordiska länderna har varit ett genomgående tema under de tio år som Leitourgia funnits. Seminariet utforskar djupare de olika principiella frågor som väcks av dessa revisioner.

Tidligere grupper:


Livets riter 2005 - 2008


Seminariet Livets riter arbetade åren 2005−2008 och har från och med årskonferensen 2009 lagts samman med seminariet Rit och liturgi.


Seminariet Livets riter har haft som målsättning att kartlägga och analysera livets riter i historia och nutid. Särskild vikt har lagts vid samspelet mellan folkfromhetens och de etablerade kyrkornas upplevelse och förståelse av livsriterna. Livets riter utgör ett brett spektrum av sammanhang, såväl individuella som kollektiva, som sträcker sig från vaggan till graven. När en människa deltar i en livsrit fungerar riten även som en bekräftelse på att man tillhör ett sammanhang; ett folk, en kyrka, en grupp. Seminariet har särskilt velat bidra till förståelsen av riternas betydelse för människor i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle.