seminargrupper

Nordisk liturgisk netværk

Seminargrupper Leitourgia 2023 – tilmelding og program

Tilmelding til en seminargruppe.
For at tiden i seminargrupperne bliver brugt bedst muligt, bedes alle deltagere tilmelde sig en seminargruppe i forbindelse med tilmeldingen.

Seminargrupperne mødes
Onsdag 1. november 9.45-11 og 15-16.30
Torsdag 2. november 9-10
Når grupperne møde på Emmaus, beslutter hver gruppe, om det er mest hensigtsmæssigt at tale på hver sit sprog, eller om der tales engelsk i gruppen.

Seminar groups Leitourgia 2023 – registration and programme

Signing up for a seminary group.
To make the best of the time in the seminary groups, all participants are asked to sign up for a seminary group when registering for the conference.

The seminary groups meet
Wednesday 1. November 9.45 – 11 .00 am and 15.00 – 16.30 pm
Thursday 2. November 9.00 – 10.00 am
When each group meet at Emmaus, the members decide if it is possible to talk in their own languages, or if it will have to be an English-speaking group.


Seminargrupper


Liturgisk teologi


Genom papers från deltagarna diskuteras litteratur med övergripande liturgiteologiska perspektiv. Det kan handla om såväl systematisk-teologisk reflexion över gudstjänsten som den s.k. liturgiska teologins deduktiva reflexion över den firade gudstjänsten i tid och rum. Den liturgiska teologin utgår från idén att liturgin är ett skeende som formar människors tro och ställer också frågan: hur uppenbarar detta Gud? Den gammalkyrkliga satsen lex orandi… lex credendi (som man ber, så tror man) betecknar att liturgi och dogma hör samman. Liturgin har ecklesiologiska, antropologiska, etiska, skapelseteologiska, spiritualitetsteologiska m.fl. teologiska implikationer. Den liturgiska teologin har relevans för det pastorala arbetet såväl som i liturgiskt reformarbete. Förutom litteratur kan papers alltså handla om teologi härledd ur liturgisk praxis.


Læs mere her


Rit och liturgi


Seminariet för rit och liturgi arbetar med gudstjänstens rituella dimension. Inom detta fält försöker vi djupare förstå både vad det är som gör gudstjänsten till en rit och vad som i detta perspektiv är gudstjänstens mening. Vad är det dessutom i gudstjänstens rituella dimension som berör människan?


I ett konstruktivt perspektiv kan vi reflektera över hur riten byggs upp för att motsvara en kristen människosyn och gudsbild. Här blir alternativa sätt att tänka kring gudstjänst och rit intressanta, som till exempel sambandet mellan rit och teater, liksom hur kropp och inkarnation tar form i gudstjänsten...


Läs mer


Musikk og teologi


Seminaret har som formål å diskutere musikkens plass og funksjon i liturgien fra et teologisk og et kontekstuelt synspunkt. Forholdet mellom tradisjonelle og nye uttrykksformer vil stå sentralt. Seminaret vil også fokusere på salmen som menighetens fellessang, herunder spørsmål om instrumentledsagelse, flerstemmighet etc. Arbeidet i seminaret foregår som samtaler, fremlegging av papers og som praktisk utprøving av nytt materiale. Seminaret er tverrfaglig, dvs. at man ikke behøver være kirkemusiker for å delta.


Läs mer


Profetisk liturgi (tidligare Diakoni och liturgi)


I en tid som präglas av orättvisor och diskriminering, övergrepp och krigshandlinar och där naturen och allt levande hotas av klimatförändringar, är det nödvändigt att ta opp den profetiska traditionen: Gruppen kommer under rubriken "profetiska liturgi" att  arbeta med att skapa och reflektera över gudstjänster och liknande som kan vara maktkritiska och som öppnar upp radikalt andra sätt att organisera tillvaron, sätt som präglas av kärlek, rättvisa och fred. 


Läs mer


Sang og rörelse

Seminariegruppen samlas kring rörelsen sång och musik i liturgin, hur gestaltning och kropp ryms i gudstjänsten med inspiration från huvudföreläsning av John Bell. Seminariegruppen tar med olika utgångspunkter fasta på de frågor som lyfts i konferensens föreläsningar och kommer liksom tidigare år att ske i en växling mellan reflektion, text och rörelse. Deltagarna behöver inte ha tidigare erfarenhet av rörelse och dans i kyrkorummet, men en nyfikenhet och vilja att utforska. Skicka gärna texter, reflektioner och aktuell forskning kring rörelse i gudstjänsten, för möjligheten att dela och samtala under seminarietiden. 


Läs mer 


Økumenisk liturgi

Salmesang i gudstjenesten er sunget bøn. Salmesangen er udtryk for vores fælles tro – og samtidig styrker og former den troen og det gudstjenestelige fællesskab. I de nordiske kirker oplever vi i salmedigtningen en fornyelse af traditionens sprog og tonesprog, der er mere favnende. Desuden synges salmer fra alle dele af verden – ofte også på andre sprog. Seminargruppen undersøger hvordan de forskellige salmeudtryk bruges og påvirker os.


Läs mer 


Liturgisk og musikalsk dannelse og utdannelse
I denne seminargruppe vil vi arbejde med, hvordan vi uddanner og danner folk liturgisk og kirkemusikalsk. Vi arbejder både teoretisk, didaktisk og erfaringsnært med liturgisk og kirkemusikalsk uddannelse.


Läs mer----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere grupper:


Gudstjänst och gudsbild (tidigare Språket i gudstjänsten)


Seminariet behandlar hur vi i våra gudstjänster möter treenig Gud. Vilket språk använder vi? Hur öppnar gudstjänsten för erfarenheter av Gud? Vilka gudsbilder ryms och vilken roll spelar kön i gudstjänstens språk och gestaltning?


Läs mer


Konsten-Rummet-Tingen


Liturgin firas inte utan rum - ting - konst. Man kan i en mening säga att Liturgin materialiseras i de heliga tingen. Seminariet vill därför arbeta med dessa företeelser, i vid mening. Allt från kyrkorummets uppbyggnad och arkitektoniska språk till detaljer i liturgiska paramenta. Vi vill inte minst arbeta med det samtida rummet, kärlen, kläderna, formspråket; men också hur samtida liturgi, med apostoliska rötter, gestaltas i ett av sin tids ideal formade äldre kyrkorum och kyrkokonst.


Læs mere herLivets riter


Seminariet Livets riter arbetade åren 2005−2008 och har från och med årskonferensen 2009 lagts samman med seminariet Rit och liturgi.


Seminariet Livets riter har haft som målsättning att kartlägga och analysera livets riter i historia och nutid. Särskild vikt har lagts vid samspelet mellan folkfromhetens och de etablerade kyrkornas upplevelse och förståelse av livsriterna. Livets riter utgör ett brett spektrum av sammanhang, såväl individuella som kollektiva, som sträcker sig från vaggan till graven. När en människa deltar i en livsrit fungerar riten även som en bekräftelse på att man tillhör ett sammanhang; ett folk, en kyrka, en grupp. Seminariet har särskilt velat bidra till förståelsen av riternas betydelse för människor i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle.