2018

Nordisk liturgisk netværk

Velkommen til

Leitourgia 2018

Tønsberg, Norge: 6 – 9. november


Kirke og samfunn er i endring. Båndene mellom kirke og stat finner nye former. Et stadig mer multikulturelt samfunn gjør det nødvendig å gjennomtenke kirkens rolle i offentligheten på ny. Nye spørsmål blir satt på den politiske dagsorden som menighetene lokalt må svare på. Også gudstjenester og riter preges av endringene i våre omgivelser som også kirken er en del av. Samtidig bærer kirken i Norden med seg en tusenårig kristenarv som for mange representerer en viktig forankring både kulturelt og trosmessig. Pilegrimens evne til både å være forankret og underveis i stadig nye landskaper, kan være en nøkkel til å være kirke i vår tid. Tønsberg er Norges eldste by og formidler viktig innsikt om kristningsperioden for 1000 år siden. På historisk grunn åpner vi opp for noen av de mest sentrale spørsmålene om hvordan kirken og liturgien møter dagens utfordringer. Gjennom foredrag, seminarer, gudstjenester og kulturarrangementer ønsker vi å ta pulsen på kirkens evne til å adresse dagens utfordringer på en autentisk måte. Velkommen til å utforske dagens kirkevirkelighet i pilegrimsbyen Tønsberg.Since the time of St Olav in the 11th century, Christian faith and rituals have had a great impact on civil life in Norway, as in the other Nordic countries. Both buildings and jurisdictions testify to how society and people changed through the adoption of new value systems. Worship on Sunday has been a societal corner stone for a thousand years.

History remains on the move. The relationship between the state and the folk churches is one of flux. A multicultural society challenges churches in northern Europe to rethink their mission. We are all liturgical pilgrims, each asking how the changes of our generation also influence worship and the cultural footprints of our faiths. As pilgrims, we may well question how church life might be both firmly grounded and on the move at the same time. Welcome to Leitourgia 2018 in Tønsberg, Norway.


On behalf of Leitourgia 2018

Jan Terje Christoffersen


Program


Reiseanvisning


Registration