Hjem

Nordisk liturgisk netværkKonferansen i 2024 vil bli holdt på Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim, Norge,

tirsdag 5. november - fredag 8. november.

Les om Nidaros Pilegrimsgård her


Tema:

Forvandling

– Transformation

Konferanseprogrammet finner du her


More information on lectures, lecturers and seminar groups
is available at www.leitourgia.org


The conference language is English.


This year’s conference will be held in localities close to Nidaros cathedral:
the Methodist church, Salvation Army citadel, St Olav’s catholic cathedral, the Jewish

synagogue, Our Lady’s church and Ilen church.


Cost: ca €530 including accommodation and meals
(Conference fee €100; accommodation ca. €430)


5 subsidised student places are available: NOK 4 000 (incl. hotel)


Application is registered when conference fee €100 is paid to:

Leitourgia

Kontonr 9802.56.71554

IBAN NO37 9802 5671 554

BIC/SWIFT DNBANOKKXXX


Accommodation must be booked separately, either at Nidaros pilegrimsgard www.nidarospilegrimsgard.no

or Comfort Hotel Park. Booking code: Leitourgia


Send your application to dh376@kirken.no by 15th September 2024.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Konferansens språk er engelsk.

Konferansen finner sted i området rundt Nidaros domkirke, og vi bruker Frelsesarmeens

lokaler, St Olav domkirke, Den jødiske synagogen, Metodistkirken, Vår Frue kirke og

Ilen kirke.


Overnatting ordnes på egen regning, enten ved Nidaros Pilegrimsgård www.nidarospilegrimsgard.no

eller Comfort Hotell Park. Bookingkode: Leitourgia.


Påmelding: dh376@kirken.no innen 15.09.24


Konferansen koster (avhengig av overnattingsprisen) ca. NOK 6 000 / 526 Euro 
Studentpris: 5 subsidierte plasser til NOK 4 000


Påmeldingen er gyldig når 100 Euro er innbetalt til:

    Leitourgia

    Kontonr 9802.56.71554

    IBAN NO37 9802 5671 554

    BIC/SWIFT DNBANOKKXXX------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den kristne tradisjonen har en sterk teologi om forvandling. Åstedet for Leitourgia-konferansen, Nidaros, eller Trondheim/Tråante, har en lang tradisjon for forvandling. I middelalderen var Trondheim Nord-Europas viktigste pilegrimsmål. Mennesker kom gående langveisfra for å søke forvandling i ulike betydninger: helbredelse, tilgivelse, forsoning og livsendrende møter med det hellige. Pilegrimstradisjonen var fysisk og kroppslig på mange plan. Pilegrimene gikk til fots, og det endelige målet var et møte med den mektige Nidaros-katedralen og Olav den helliges gravsted. 

 

Pilegrimstradisjonen har gjenoppstått i nye former i våre dager. Fremdeles søker mennesker forvandling gjennom kroppslige møter med det hellige. Trondheim er fremdeles et viktig pilegrimsmål. Samtidig eksisterer den nye pilegrimstradisjonen i dag i et samfunn i forvandling, og med kropper i forvandling. Det hvite nord-europeiske enhetssamfunnet eksisterer ikke lenger, eller kanskje det heller aldri har eksistert. Mangfoldssamfunnet var også et trekk ved pilegrimstradisjonen, og det er i høyeste grad en realitet i dag. Teologien har også fått ny innsikt i at den har vært blind for mangfoldet, blind for makt og blind for kroppsligheten. I Norge har nettopp Sannhets- og forsoningskommisjonen publisert sin rapport om diskriminering av samer, kvener og finner. Teologien har allerede innsikt om diskriminering og undertrykkelse på mange andre områder. Kjønn, etnisitet, seksualitet er noen av flere eksempler på faktorer som har skapt postkolonial og interseksjonell teologi, der det hvite, heterogene enhetssamfunnet utsettes for grunnleggende kritikk.

 

Hva har den postkoloniale kritikken å si for pilegrimstradisjonen? Hva har den å si for det kroppslige? Og hvordan håndteres dette liturgisk og teologisk? På årets Leitourgia-konferanse vil vi blant annet utforske forvandling i lys av postkoloniale og teologiske perspektiver. Anna Runesson, Simone Kotva, Merete Thomassen og Johan Mahtte Skum vil holde hovedforedragene, og seminargruppene vil få tid til å drøfte årets tema, samt andre aktuelle saker. Liv Kristin Holmberg innleder konferansen med et liturgisk performance-verk i Nidaros domkirke. Mange av byens kirker i bykjernen vil brukes til gudstjenesteliv og kontekstuell kultur, og byvandringer og fremvisninger vil være en opplagt del av konferansen. Velkommen!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Christian tradition has a strong theology of transformation. The location of this year’s Leitourgia conference, Nidaros, or Trondheim/Tråante, has a long tradition of transformation. In the Middle Ages, Trondheim was Northern Europe's most important pilgrimage destination. People came from far and wide to seek transformation in various senses: healing, forgiveness, reconciliation, and life-changing encounters with the sacred. The pilgrimage tradition was physical and bodily on many levels. The pilgrims walked on foot, and the destination was an encounter with the mighty Nidaros Cathedral and the burial site of St Olav, the patron saint og Norway.


Today, the pilgrimage tradition has been reintroduced in new forms. People still seek transformation through bodily encounters with the sacred. Trondheim remains an important pilgrimage destination. At the same time, the new pilgrimage tradition exists today in a society in transformation, and with bodies in transformation. The white North European monocultural society no longer exists, or perhaps it never existed. A community of diversity was also a feature of the pilgrimage tradition, and it is largely a reality today. Theology has also gained new insights into the fact that it has been blind to diversity, blind to power and blind to physicality. In Norway, the Truth and Reconciliation Commission has recently published its report on discrimination against the Sámi, Kven and Finns. Theology already has insights into discrimination and oppression in many other areas. Gender, ethnicity, sexuality are some of several examples of factors that have created post-colonial and intersectional theology, where the white, heterogeneous unitary society is subjected to fundamental criticism.


What does the post-colonial critique have to say for the pilgrimage tradition? What does it have to say about the body? And how is this handled liturgically and theologically? At this year's Leitourgia conference, we will, among other things, explore transformation in the light of post-colonial and theological perspectives. Anna Runesson, Simone Kotva, Merete Thomassen and Johan Mahtte Skum will give the main lectures, and the seminar groups will have time to discuss this year's theme, as well as other current issues. Liv Kristin Holmberg opens the conference with a liturgical performance work in Nidaros Cathedral. Many of the city's churches in the city centre will be used for religious services and contextual culture, and city walks and demonstrations will be an obvious part of the conference.


Welcome!