2012

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi


Seminarieledare:

Jette Bendixen Rønkilde


Arbetet i seminariet utgår från papers från deltagarna eller från gemensamt läst liturgiskteologisk litteratur.  Det kan handla om såväl systematisk-teologisk reflexion över gudstjänsten som den s.k. liturgiska teologins deduktiva reflexion över den firade gudstjänsten i tid och rum.

Den liturgiska teologin utgår från att liturgin är primär teologi och är ett skeende som formar människors tro och också ställer frågan: hur uppenbarar detta Gud?

Den gammalkyrkliga satsen lex orandi… lex credendi (som man ber, så tror man) betecknar att liturgi och dogma hör samman. Liturgin har ecklesiologiska, antropologiska, etiska, skapelseteologiska, spiritualitetsteologiska m.fl. teologiska implikationer. Den liturgiska teologin har relevans för det pastorala arbetet såväl som i liturgiskt reformarbete. Papers till seminariet kan också handla om teologi härledd ur liturgisk praxis.

 

I 2013 vil seminargruppen diskutere forskellige perspektiver på gudstjenesten og have fokus på spændingsfelt mellem gudstjenesten forstået som ”skole” og gudstjenesten som et gudsmøde. Derudover vil seminargruppen også arbejde med spørgsmålet om, hvordan gudstjenesten kan forstås som formativ både af tro og en kristen identitet.


Der læses følgende bog i gruppen i 2013:

James K. A. Smith:

Imagining the Kingdom: How Worship Works (Cultural Liturgies)Deltagerne i  seminargruppen i liturgisk teologi 2012:

Olav Gading

Georg Tumyr

Kyrre Kolvik

Jan Terje Christoffersen

Ninna Edgardh

Thomas Felter

Karen Togsverd Hansen

Birgitte Refshauge Kjær

Else Kruse Schleef

Jette Bendixen Rønkilde.


Som forberedelse til en samtale og diskussion havde vi forud for seminariet læst Gordon Lathrops seneste bog ”The Four Gospels on Sunday: The New Testament and the Reform of Christian Worship” (2012). Med afsæt i præsentationer af papers og projekter in progress arbejdede seminargruppen endvidere med:

Liturgisk teologis homiletiske konsekvenser

En domkirketeologi

Undersøgelse foretaget i forbindelse med Norges kirkes store liturgiske reformarbejde Gudstjenestens mening

Bøn

Gudstjenesten som en menighedshandling.


Følgende papers blev behandlet:

”En domkirketeologi” af Georg Tumyr

”Høymesse i erindring” af Olav Gading

”Helheten og delene” af Olav Gading

”Socialsemiotikken og gudstjenestens mening” af Jan Terje Christoffersen

”Gudstjeneste gøres sammen” af Jette Bendixen Rønkilde