2012

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi


2012


Seminarieledare:

Tine Illum


Seminariedeltagare 2010-2012

Jan-Olof Aggedal

Kerstin Bothén

Jakob Bäcklund

Maria Eckerdal

Sixten Ekstrand

Thomas Felter

Jan Grønborg

Karl-Johan Hansson

Jan Hellberg

Tine Illum

Per Ingvarsson

Kyrre Kolvik

Birgitte Refshauge Kjær

Per Kvalvaag

Jørund Midttun

Tenna Mose Rhiger

Else Kruse Schleef

Lena Sjöstrand

Elin Marie Wedege Irgens


Årskonferensen 2012

Seminariet Rit och liturgi behandlade vid årskonferensen 2012 temat ”livets riter”. Särskild uppmärksamhet ägnades åt dopet och konfirmationen, men även den tilltagande seden med namngivningsceremoni istället för dop aktualiserades.

Diskussionen om dopet behandlade dels dopordningarna i de nordiska länderna dels dopteologin. Det senare temat belystes utgående från den Gudsbild och människosyn som dopordningarna speglar.

Diskussionen om konfirmationen behandlade både riterna kring konfirmationen och de rituella tolkningsmodeller som är förknippade med konfirmationen.

Utöver dessa teman avhandlades kroppens teologi utgående från erfarenheterna av SPA kvällar med massage, åtföljda av en stilla mässa.

Seminariet diskuterade även musikens i de kyrkliga handlingarna och musikens rituella funktion, dels för åhörarna dels som en del av kyrkans heliga handlingar. Denna diskussion exemplifierades med ett par musikstycken från den finländska Metallmässan som tolkar gudstjänsten med utgångspunkt i heavy metalmusikens tonspråk.


Inför årskonferensen 2013

Seminariet beslöt även preliminärt att behandla temat Gudstjänsten som rit under 2013 års årskonferens i Norge (Granavolden). 


En viktig uppgift är att arbeta med begreppsdimensionen och försöka förstå vad vi menar med de ord som vi använder om gudstjänsten när vi uttalar oss om dess form och symbolik. Genom denna ”begreppsförklaring” försöker vi hjälpa varandra att finna ett gemensamt språk för att tydligare kunna dela upplevelser och visioner om utveckling.


För att vidga vår förståelse av gudstjänsten undersöker vi vad det är som gör att många uppfattar gudstjänsten som en relevant rit – men söker också förstå vad inom det rituella fältet som hindrar andra från att nå denna känsla av relevans.


Att försöka avkoda gudstjänsten som rit handlar till stor del om att försöka lyssna till vad som ”sägs” bortom orden och de inlärda uppfattningarna om hur vi bör uppfatta gudstjänsten. Ritens/gudstjänstens verkan är inte alltid det som ord och teologi utger den för att vara. Maktfrågorna i och omkring gudstjänsten blir centrala i detta sammanhang. Omsorgen om människan i gudstjänsten är kanske ett yttersta mål för arbetet.


Gudstjänstens sociala dimension är en del av den rituella verkligheten. Riten som mötesplats blir en funktion av att det är människor som samlas till gudstjänst. Här studerar vi ritens sammanhållande verkan, liksom de aspekter av den som skapar gränser mot andra.


Seminariets gemensamma litteratur

Vid årskonferensen 2010 beslutade seminariet att upprätta en litteraturlista som skulle kunna fungera som seminariets gemensamma bas. Genom bekantskap med denna litteratur har seminariets deltagare en gemensam teori och kunskapsbas.