Årsmøde 2012

Nordisk liturgisk netværk

Årsmøde 2012


Protokoll fört vid årsmöte den 22 november 2012

Lögumkloster, Danmark


§ 1Öppnande

Jan Grönborg, ordförande i Leitourgias styrelse, hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.


§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Lars Åstrand valdes till ordförande för årsmötet och Ninna Edgardh valdes till sekreterare.


§ 3 Val av justeringspersoner

Kerstin Bothén och Jan Terje Christoffersen utsågs att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.


§ 4 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.


§ 5 Årsberättelse och kassarapport

Årsmötet bereddes möjlighet att läsa årsberättelse och ekonomisk berättelse för 2011. Årsberättelsen godkändes och lades med tacksamhet till handlingarna (bilaga).


§ 6 Revisorernas berättelse

Anne Jorunn Midtkil föredrog revisionsberättelsen gällande 2011 års räkenskaper (bilaga).


§ 7 Ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen för 2011 godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet  för år 2011.


§ 8 Tid och plats för årskonferens och årsmöte 2013 – rådgivande för styrelsen

Styrelsen har inte funnit någon anledning att revidera planen för föreningens årsmöten, som därmed planeras äga rum 2013 i Norge, 2014 i Sverige och 2015 på Island. Årsmötet föreslår att mötet 2016 återigen äger rum i Sverige. År 2013 möts Leitourgia på Granavolden, 10 mil från Gardemoen i Norge.  den 12-15 november.

 

§ 9 Val av ordförande

David Scott Hamnes valdes till ordförande för 2013.


§ 10 Val av vice ordförande

Ninna Edgardh valdes till vice ordförande för 2013.


§ 11 Val av sekreterare

Sixten Ekstrand valdes till sekreterare för två år.


§ 12 Val av kassör

Kristina Lindström har avsagt sig kassörskapet för 2013, varför fyllnadsval måste ske. Till kassör för 2013 valdes Peter Nätterlund.

 

§ 13 Val av ytterligare ledamot/ledamöter

Till ytterligare ledamöter valdes Kristin Thorunn Tomasdottir och Jan Grönborg för 2013.


§ 14 Val av revisorer

Till revisorer valdes Anne Jorunn Midtkil och Kyrre Kolvik för ett år med Elin Marie Wedege Irgens som suppleant.


§ 15 Val av valberedning

Gunnel Borgegård, Jan Hellberg och Thomas Felter utsågs att utgöra valberedning med Jan Hellberg som sammankallande.


§ 16 Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2014 fastställdes till SEK 300:-.


§ 17 Eventuella övriga ärenden

Årsmötet framförde sitt tack till sittande styrelse, mötesordförande och valberedning för ett smärtfritt avklarat årsmöte.


§ 18 Avslutning

Lars Åstrand förklarade 2012 års årsmöte avslutat.
Ninna Edgardh

Sekreterare

Lars Åstrand

OrdförandeKerstin Bothén


Jan Terje Christoffersen