Årsmøde 2012

Nordisk liturgisk netværk

Årsmøde 2012


Protokoll fört vid årsmöte den 22 november 2012

Lögumkloster, Danmark


§ 1Öppnande

Jan Grönborg, ordförande i Leitourgias styrelse, hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.


§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Lars Åstrand valdes till ordförande för årsmötet och Ninna Edgardh valdes till sekreterare.


§ 3 Val av justeringspersoner

Kerstin Bothén och Jan Terje Christoffersen utsågs att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.


§ 4 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.


§ 5 Årsberättelse och kassarapport

Årsmötet bereddes möjlighet att läsa årsberättelse och ekonomisk berättelse för 2011. Årsberättelsen godkändes och lades med tacksamhet till handlingarna (bilaga).


§ 6 Revisorernas berättelse

Anne Jorunn Midtkil föredrog revisionsberättelsen gällande 2011 års räkenskaper (bilaga).


§ 7 Ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen för 2011 godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet  för år 2011.


§ 8 Tid och plats för årskonferens och årsmöte 2013 – rådgivande för styrelsen

Styrelsen har inte funnit någon anledning att revidera planen för föreningens årsmöten, som därmed planeras äga rum 2013 i Norge, 2014 i Sverige och 2015 på Island. Årsmötet föreslår att mötet 2016 återigen äger rum i Sverige. År 2013 möts Leitourgia på Granavolden, 10 mil från Gardemoen i Norge.  den 12-15 november.

 

§ 9 Val av ordförande

David Scott Hamnes valdes till ordförande för 2013.


§ 10 Val av vice ordförande

Ninna Edgardh valdes till vice ordförande för 2013.


§ 11 Val av sekreterare

Sixten Ekstrand valdes till sekreterare för två år.


§ 12 Val av kassör

Kristina Lindström har avsagt sig kassörskapet för 2013, varför fyllnadsval måste ske. Till kassör för 2013 valdes Peter Nätterlund.

 

§ 13 Val av ytterligare ledamot/ledamöter

Till ytterligare ledamöter valdes Kristin Thorunn Tomasdottir och Jan Grönborg för 2013.


§ 14 Val av revisorer

Till revisorer valdes Anne Jorunn Midtkil och Kyrre Kolvik för ett år med Elin Marie Wedege Irgens som suppleant.


§ 15 Val av valberedning

Gunnel Borgegård, Jan Hellberg och Thomas Felter utsågs att utgöra valberedning med Jan Hellberg som sammankallande.


§ 16 Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2014 fastställdes till SEK 300:-.


§ 17 Eventuella övriga ärenden

Årsmötet framförde sitt tack till sittande styrelse, mötesordförande och valberedning för ett smärtfritt avklarat årsmöte.


§ 18 Avslutning

Lars Åstrand förklarade 2012 års årsmöte avslutat.
Ninna Edgardh

Sekreterare

Lars Åstrand

OrdförandeKerstin Bothén


Jan Terje Christoffersen


Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder