2017

Nordisk liturgisk netværk

Kropp och rörelse

2017


Seminarieledare: Ingegerd Häller


Årets konferens har temat Liturgi som resurs i samhällsliv och samhällsbygge?  Frågor som lyfts fram är om liturgi kan vara med och forma och utmana identiteten i nutida samhälle och vara en resurs för människor i uppbrottstid.  Seminariegruppen tar med olika utgångspunkter fasta på dessa frågor och kommer liksom tidigare år att ske i en växling mellan reflektion, text och rörelse.  Deltagarna behöver inte ha tidigare erfarenhet av rörelse och dans i kyrkorummet, men en nyfikenhet och vilja att utforska.


Onsdag kl 14-17.30

Introduktion och presentation

Evangelium i handling

Paper av Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap.

Detta paper tar sin utgångspunkt i ett pågående bokprojekt om diakoni, kyrka och kön. Ett av kapitlen i boken diskuterar binärt tänkande och dikotomisering som ett problem för diakonal teologi. Grundidén är att diakonin ofta förknippas med kropp och handling, till skillnad från gudstjänsten, som förknippas med ande och ord. Diakonin förknippas på detta sätt med den ”kvinnliga” sidan i ett binärt tänkande som skiljer manligt från kvinnligt, ande från materia och ord från handling. Mitt paper diskuterar vad dessa tudelningar får för konsekvenser för förståelsen av såväl gudstjänst som diakoni.

Symboler i rörelse

Rörelsemeditationer med Ingegerd Häller.  Kroppen är enligt ett fenomenologiskt perspektiv en förutsättning för att uppleva och erfara världen. Kroppen både öppnar oss mot världen och sätter gränser.  I våra kroppar finns motsatser som kropp och ande, inre och yttre sammanvävda.  Vi utforskar med olika koreograferade rörelser symboler som bär motsatspar inom sig, bland annat  korset.  Vår kroppsliga erfarenhet av utforskandet leder över till en reflektion i det talade ordet.   

Koreograferade rörelser till olika moment i gudstjänsten

Anja Reiff: Bevaegelser til den apostolske trosbekendelse

Ingegerd Häller: Rörelser till Vår Fader.  Fridshälsning och välsignelse från Iona med rörelser.


Torsdag kl 14-18

Reflektion i ord och rörelse kring huvudföredragen.

Nåden dansar – mässa i rörelse

Ingegerd Häller. Mässan är utvecklad i samarbete med dansterapeuten och sjukgymnasten Annika Wällstedt och bygger bl.a. på 20 års praktisk erfarenhet av gudstjänstfirande med dans och rörelse.  Den hämtar även inspiration från en liturgisk hymn från 100-talet som lyfter fram barnets spontana rörelseglädje som en förebild.  Mässan kombinerar enkla cirkeldanser med berättelse och fri rörelse där gudstjänstdeltagarna får möjlighet att utifrån en trygg och lekfull bas mötas och samspela. Gudstjänsten kan genomföras i sin helhet, men erbjuder även en ”plocklåda” och vill inspirera till kroppsliga uttryck i gudstjänstfirandet. Vi tar del av vissa moment i mässan och samtalar. 

Hur får kroppen mera plats i våra vanliga gudstjänster?

Det finns flera konkreta exempel på längtan och behov efter att få vara ”mer kropp” i våra gudstjänster, bl a den växande företeelsen att räcka ut händerna och vända handflatorna uppåt vid välsignelsen och att korsteckna sig. Det är dock så att högmässan huvudsakligen talar till tanke och förnuft och kompletteras med en kvällsgudstjänst som betonar kropp, rörelse, känsla och tystnad.  Samtidigt bär vår kristna tradition på ett arv av kroppslighet och rörelse i kyrkorummet som vi kan återknyta till och utveckla i en tid som gynnar andra sätt att kommunicera. Vi samtalar och delar våra erfarenheter.

Dansmässan ”Vindens Hjul”

Anja Reiff delar med sig av danser och erfarenheter från dansmässan ”Vindens Hjul” .  Musik  av den norske Henning Sommerro  og danse av den danske danseleder og pilgrimsvandrer Hanne Rorth.