2006

Nordisk liturgisk netværk

Språket i gudstjänsten

2006


Seminarieledare

Marit Rong


Deltagare

Christina Lövestam

Eva-Marie Lindblom

Gunnel Borgegård

Helén Friberg

Karin Danielsson

Kerstin Hesslefors Persson

Marit Rong

Niklas Olaison


Rapport

Årets seminarsamlinger vurderes som utbytterikt så vel faglig som sosialt. Alle bidro, alle deltok og fellesskapet mellom oss fungerte. Papere og diskusjon viste stor spennvidde.


I 2006 ble følgende papper drøftet:

- Niklas Olaison: Momomässan

- Eva-Marie Lindblom: Salmeteksten "Du blev vår fånge"

- Karin Danielsson: She is my friend - med utgangspunkt i kvinnekirken på Island

- Christina Lövestam: Huvudstadsmässa

- Kerstin Hesslefors Persson: Fri - temamesse

- Marit Rong: Nøkkelbegrepet "Møte" som gudstjenestens bærende prinsipp

Under diskusjonen av Karin Danielssons papper var Gordon Lathrop til stede.


Papper som arbeidsform

Gruppen prøvde ut "paper-formen" ganske konsekvent. Erfaringene var så gode at det ble bestemt å satse på dette som arbeidsform. Listen skal likevel ikke legges for høyt. Paperne kan være korte eller lengre, det kan være liturgier, salmer eller mer akademiske skrifter: Alle skal ha noen klare spørsmålsstillinger i forhold til hva som ønskes diskutert. Det kan være ferdige manus eller tekst som er inne i en arbeidsprosess. Paperne bør være ferdig 14 dager før årskonferansen slik at de kan sendes alle seminargruppedeltakerne via e-mail, da er alle forberedt når de kommer. Det forutsettes at alle er aktive i diskusjonen.


Gruppens ledelse

Av hensyn til kontinuitet ble Marit Rong anmodet om å sitte ett år til som leder for gruppen. Ettersom hun er nestleder i Leitourgias styre, kan dette bli litt mye. Følgende arbeidsdeling ble derfor vedtatt: Marit Rong samler og sender ut papper til neste års konferanse. Seminargruppen utpeker en til å lede arbeidet i gruppen under konferansen.


Kontakt mellom årskonferansene

Gruppen ble enig om å holde kontakt mellom årskonferansene. Dvs. at ideer kan luftes, nyheter presenteres og materiale deles gjennom hele året. Dette vil foregå "i lukket rom", dvs. via e-mails foreløpig. Her opprettholdes kontakten med alle gruppemedlemmene, også de som ikke kunne være til stede ved årets konferanse. Vi oppfordrer alle til å være aktive.


Velkommen i 2007 både til nåværende medlemmer og nye medlemmer.


Bergen, 24. januar 2007

Marit Rong (referent)