2005

Nordisk liturgisk netværk

Språket i gudstjänsten

2005


Seminarieledare

Marit Rong


Deltagare

Karin Danielsson

Helen Friberg

Ragnar Håkanson

Ingmar Johansson

Kerstin Hesslefoss Persson

Niklas Olaison

Marit Rong

Helle Christiansen


Rapport

En presentasjonsrunde viste at seminarmedlemmene har en sammensatt bakgrunn, både faglig og hva kirketilhørighet angår. Dette bidro til en god, variert og konstruktiv debatt.


Seminardiskusjonen ble basert på egenpresentasjon, hva det enkelte gruppemedlem var opptatt av i forhold til språk og gudstjeneste. Flere deltakere presenterte kort noen av sine skriftlige arbeider. Kap. 4 i Marit Rongs bok (Språket i gudstjenesten): Gudstjenestens metaforer og modeller var sendt ut til seminarmedlemmene i forkant av konferansen og ble brukt som bakgrunnsmateriale uten inngående drøfting. I fremtiden vil paper o.l. være et naturlig diskusjonsgrunnlag.

Diskusjonen hadde så vel et faglig som personlig preg. Stikkord:

- Hva betyr det inkluderende aspekt i gudstjenestesammenhengen?

- Gudstjenestens metaforer og ordvalg

- Identifikasjon – identitet

- Salmens betydning og språklige uttrykk

- Den teologiske begrunnelse for de liturgiske ledd


Stikkord for videre arbeid i seminargruppen:

- Kommunikasjon

- Relasjon

- Prosess

I- nklusivitet


Bergen, 2. sønd. i advent, 04.12.2005

Marit Rong