Föreläsare 2019

Nordisk liturgisk netværk

Medverkande

Här presenteras medverkande i den ordning de kommer i programmet

Lotta Miller, präst i Lunds östra stadsförsamlingSusann Persson, missionsstrateg i Höllvikens församlingNiels Henrik Gregersen, 

 Prof. Systematisk teologi vid Köpenhamns universitet. Föreläser på danska.


”Om at leve i resonans: Liturgi som spirituel erkendelsesform”


Foredraget vil tage udgangspunkt i tanker fra bogen Den generøse ortodoksi fra 2016 (særligt kap. 1)  kombineret med Hartmut Rosa’s resonansteori fra samme år.  Pointen er, at liturgiens sted ligger i spillet mellem naturens lys, musikkens toner, evangeliets ord, salmesang og sakramenter – og hvis man tager del i gudstjenesten bliver liturgien et sted, hvor kropslige, følelsesmæssige og kognitive erkendelser finder sted. Gerne afbrudt af perioder af kedsomhed, for kedsomheden fører til tankens frie flugt i liturgiens store rum. Resonans omfatter nemlig både konsonans og dissonans , genkendelighed og en bevægende fremmedhed. Hvad betyder fx ”Opløft jeres hjerter til Herren”?
Gregersen (f 1956) disputerade 1987 på avhandlingen Teologi og kultur. Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede vid Köpenhamns universitet. Mellan 1986 och 2004 har han varit anställd vi Aarhus Universitet, åren 200- 2004 som Forsknings professor i Teologi och Naturvetenskap. Sedan 2004 är han professor i Systematisk teologi vid Köpenhamns universitet.

Gregersens arbete fokuserar på två forskningsområden:

  • Hur ska vi utveckla en konstruktiv kristen teologi i de västerländska samhällena som är både sekulariserade och multireligiösa?
  • Hur får vi en ömsesidig interaktion mellan naturvetenskap och religion där också den religiösa reflektionen tillåts att vara en aktiv medspelare? Inom fältet naturvetenskap och religion specialiserar han sig inom filosofin om evolutionär biologi och komplexitetsteori.


https://teol.ku.dk/english/dept/ast/staff/


Sinikka Neuhaus, Teol dr Utbildningschef på Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet


Arv och vision – reformation i förändringens tid


Sinikka Neuhaus är verksam på Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I sin avhandling i kyrkohistoria från 2009 undersökte hon reformationen i Malmö. Vid 1500-talets början var Malmö en viktig dansk handelsstad där de reformatoriska idéerna tog sig en rad synliga uttryck. Reformationsprocessen innebar ett en förbindelse mellan teologi och vardagsliv manifesterades; vardagslivet sträcktes in i teologins och kyrkans sfär samtidigt som teologins och kyrkans sfär kom att förlängas ut i ett vardagsliv där människor levde sina liv. I Malmö kom denna evangeliska nyordning att omsättas i en praktik som fick återverkningar både i gudstjänst och hushåll.


https://www.uvet.lu.se/person/SinikkaNeuhaus

Jochen Arnold, Prof. Dr. director of Michaeliskloster, Hildesheim, Tyskland. Föreläser på engelska.


Inclusivity in Lord’s Supper (Inkludering i Herrens måltid).

Inklusivitet i Eukaristin/Herrens måltid har många aspekter. Först kommer vi att studera de bibliska rötterna. Detta kommer att leda oss till frågan om hur liturgi och diakoni hör samman och vidare till frågan om gästfrihet i våra liturgiska texter och i hur den praktiseras i firandet av Eukaristin. Vi kommer också att sjunga tillsammans och se/uppleva hur viktig den liturgiska musiken är när vi önskar en inklusiv liturgi vid Herrens måltid.


Four aspects on music and inclusion (Fyra aspekter på musik och inkludering)  

Hur kopplar musik samman människor genom sång, dans och musicerande? Vad berättar Bibeln och reformatorerna om hur vi ska göra musik? Hur kan vi framföra musik idag så att den binder samman olika människor från olika grupper i samhället? Hur kan vi uttrycka musikalisk inklusivitet genom sånger och rörelser? Vad behöver vi: mångfald eller enhetlighet? Vi kommer att sjunga tillsammans och uppleva hur musiken verkar och binder samman genom rytm och ljud.


Prof. Dr. Jochen Arnold föddes 1967 i Marbach i Tyskland. Han studerade teologi och kyrkomusik i Tübingen, Rom och Stuttgart. Jochen Arnold har publicerat många artiklar och böcker om musik och teologi. Han är redaktör för den teologiska bokserien: Gemeinsam gottesdienst gestalten  EVA (Leipzig)( inalles 31 böcker). Hans avhandling Der Gottesdienst als Gegenstand, Paradigma und Quelle der Theologie om relationen mellan teologi och liturgi (Tübingen 2003).


https://www.michaeliskloster.de/ihr-kontakt-zu-uns/ab-gottesdienst-kirchenmusik/arnold-jochen


Läs merCarl Adam Landström, organist i S:t Petri kyrka


arl Adam Landström Organist i S:t Petri kyrka, Malmö.Lärare i liturgisk orgel och orgel-improvisation vid Musikhögskolan i Malmö  Diplomorganisten Carl Adam Landström började som tioåring spela orgel i hemstaden Gränna efter att ha inspirerats av dåvarande organisten Marianne Jansson, som under lång tid också varit hans mentor. Som 17-åring började han vid Kungliga Musikhögskolan där han undervisades i solistiskt orgelspel av professor Ralph Gustafsson och i improvisation av Tomas Willstedt och professor Stefan Therstam. Efter sin examen studerade Carl Adam Landström i England samt i Frankrike för François-Henri Houbart, organist i Madeleinekyrkan i Paris.


Landström medverkar på ett flertal cd, radio och tv-inspelningar och har även spelat vid Nobelfesten. Senaste inspelningen gjorde han med Malmö symfoniorkester 2013.
Han arbetade tidigare som organist i Katarina kyrka i Stockholm, men är sedan 2011 organist i S:t Petri kyrka i Malmö.


Han har två gånger tilldelats Kungliga Musikaliska Akademins stipendium.  Han är frekvent organist åt Sveriges Radios symfoniorkester. Han har turnérat i hela Europa och Australien. Under 2014–2017 var Carl Adam projektledare för ett av Europas största orgelprojekt: Nya toner i S:t Petri.
Biskop Johan Tyrberg

Carina Brink, präst i Lunds östra stadsförsamling 


Barn och gudstjänst


Carina Brink, komminister i St Hans kyrka i Lunds Östra stadsförsamling. Barn och gudstjänst-när liturgin bjuder in. Hur skapar vi utrymme för barnen att vara en del av den gudstjänstfirande församlingen? Utmaningar och möjligheter i språk, teologi, rum och pedagogik. Carina arbetade tidigare i Landskrona där hon i S:t Johannes kyrka, tillsammans med musiker och rytmikpedagog, skapade ett lättillgängligt gudstjänstsammanshang med självklar plats för barn och deras familjer. Hon har också arbetet mycket med religionsmöten, integration och ACT-Svenska kyrkan.

Robert Bennesh, domkyrkoorganist i Lunds domkyrka”Att leda församlingen från orgelpallen”   Pedagogiska aspekter av liturgiskt orgelspel.


Robert Bennesh (f. 1986) är sedan hösten 2016 domkyrkoorganist i Lunds Domkyrka. Han tjänstgjorde innan dess i Skanör-Falsterbo församling och arbetade under många år, parallellt med sina studier, som kyrkomusiker i S:t Andreas kyrka i Malmö. Han var tjänstledig från denna tjänst för studier på Yale University, New Haven, Connecticut, USA mellan 2012-2015.

På Yale studerade Robert på diplomutbildningen i orgel för professor Thomas Murray och avslutade sina studier med solistdiplom i maj 2015. Han beskriver sina tre år i USA som särskilt formativa genom de erfarenheter han samlat som ”organ scholar” i Christ Church, New Haven.

Sin grundläggande organistutbildning fick Robert vid Musikhögskolan i Malmö, men fortsatte senare på masterutbildningen i kyrkomusik vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Vid dessa institutioner studerade han bl.a. för Hans Fagius, Bine Bryndorf, Hans Hellsten och Anders Johnson.

Robert är en flitigt anlitad solist, ackompanjatör och orkestermusiker och har bl.a. blivit tilldelad stipendier från Pro Fide et Christianismo, Svenska orgelsällskapet samt två gånger erhållit Kungliga Musikaliska Akademiens nationella stipendium. Han har också tagit emot priser och utmärkelser från Yale för framgångsrika studier. Av dessa vill han särskilt nämna ”The Richard Paul DeLong prize” som varje år tilldelas den avgående student vars arbete bäst exemplifierar de egenskaper en god kyrkomusiker behöver.


Ulrica Fritzson, Teol. Dr . Församlingsherde i Lunds Allhelgona församling.


"Försoningens levande frågor till liturgin; hur gör vi med syndabekännelsen, förlåtelsen och korsteologin i våra gudstjänster och psalmtexter?"


Ulrica Fritzon har fördjupat sin i försoningsprocesser och Reparativ Rättvisa, bla annat i Sydafrika under många år. Hennes avhandling "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne...": handlar om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld. Hon undersöker syndabekännelse, förlåtelse och korsteologi i våra gudstjänster, utifrån försoningens praktiska erfarenheter.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder