Föreläsare 2019

Nordisk liturgisk netværk

Medverkande

Här presenteras medverkande i den ordning de kommer i programmet

Lotta Miller, präst i Lunds östra stadsförsamlingSusann Persson, missionsstrateg i Höllvikens församlingNiels Henrik Gregersen, 

 Prof. Systematisk teologi vid Köpenhamns universitet. Föreläser på danska.


”Om at leve i resonans: Liturgi som spirituel erkendelsesform”


Foredraget vil tage udgangspunkt i tanker fra bogen Den generøse ortodoksi fra 2016 (særligt kap. 1)  kombineret med Hartmut Rosa’s resonansteori fra samme år.  Pointen er, at liturgiens sted ligger i spillet mellem naturens lys, musikkens toner, evangeliets ord, salmesang og sakramenter – og hvis man tager del i gudstjenesten bliver liturgien et sted, hvor kropslige, følelsesmæssige og kognitive erkendelser finder sted. Gerne afbrudt af perioder af kedsomhed, for kedsomheden fører til tankens frie flugt i liturgiens store rum. Resonans omfatter nemlig både konsonans og dissonans , genkendelighed og en bevægende fremmedhed. Hvad betyder fx ”Opløft jeres hjerter til Herren”?
Gregersen (f 1956) disputerade 1987 på avhandlingen Teologi og kultur. Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede vid Köpenhamns universitet. Mellan 1986 och 2004 har han varit anställd vi Aarhus Universitet, åren 200- 2004 som Forsknings professor i Teologi och Naturvetenskap. Sedan 2004 är han professor i Systematisk teologi vid Köpenhamns universitet.

Gregersens arbete fokuserar på två forskningsområden:

  • Hur ska vi utveckla en konstruktiv kristen teologi i de västerländska samhällena som är både sekulariserade och multireligiösa?
  • Hur får vi en ömsesidig interaktion mellan naturvetenskap och religion där också den religiösa reflektionen tillåts att vara en aktiv medspelare? Inom fältet naturvetenskap och religion specialiserar han sig inom filosofin om evolutionär biologi och komplexitetsteori.


https://teol.ku.dk/english/dept/ast/staff/


Sinikka Neuhaus, Teol dr Utbildningschef på Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet


Arv och vision – reformation i förändringens tid


Sinikka Neuhaus är verksam på Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I sin avhandling i kyrkohistoria från 2009 undersökte hon reformationen i Malmö. Vid 1500-talets början var Malmö en viktig dansk handelsstad där de reformatoriska idéerna tog sig en rad synliga uttryck. Reformationsprocessen innebar ett en förbindelse mellan teologi och vardagsliv manifesterades; vardagslivet sträcktes in i teologins och kyrkans sfär samtidigt som teologins och kyrkans sfär kom att förlängas ut i ett vardagsliv där människor levde sina liv. I Malmö kom denna evangeliska nyordning att omsättas i en praktik som fick återverkningar både i gudstjänst och hushåll.


https://www.uvet.lu.se/person/SinikkaNeuhaus

Jochen Arnold, Prof. Dr. director of Michaeliskloster, Hildesheim, Tyskland. Föreläser på engelska.


Inclusivity in Lord’s Supper (Inkludering i Herrens måltid).

Inklusivitet i Eukaristin/Herrens måltid har många aspekter. Först kommer vi att studera de bibliska rötterna. Detta kommer att leda oss till frågan om hur liturgi och diakoni hör samman och vidare till frågan om gästfrihet i våra liturgiska texter och i hur den praktiseras i firandet av Eukaristin. Vi kommer också att sjunga tillsammans och se/uppleva hur viktig den liturgiska musiken är när vi önskar en inklusiv liturgi vid Herrens måltid.


Four aspects on music and inclusion (Fyra aspekter på musik och inkludering)  

Hur kopplar musik samman människor genom sång, dans och musicerande? Vad berättar Bibeln och reformatorerna om hur vi ska göra musik? Hur kan vi framföra musik idag så att den binder samman olika människor från olika grupper i samhället? Hur kan vi uttrycka musikalisk inklusivitet genom sånger och rörelser? Vad behöver vi: mångfald eller enhetlighet? Vi kommer att sjunga tillsammans och uppleva hur musiken verkar och binder samman genom rytm och ljud.


Prof. Dr. Jochen Arnold föddes 1967 i Marbach i Tyskland. Han studerade teologi och kyrkomusik i Tübingen, Rom och Stuttgart. Jochen Arnold har publicerat många artiklar och böcker om musik och teologi. Han är redaktör för den teologiska bokserien: Gemeinsam gottesdienst gestalten  EVA (Leipzig)( inalles 31 böcker). Hans avhandling Der Gottesdienst als Gegenstand, Paradigma und Quelle der Theologie om relationen mellan teologi och liturgi (Tübingen 2003).


https://www.michaeliskloster.de/ihr-kontakt-zu-uns/ab-gottesdienst-kirchenmusik/arnold-jochen


Läs merCarl Adam Landström, organist i S:t Petri kyrka

Biskop Johan Tyrberg

Carina Brink, präst i Lunds östra stadsförsamling 


Barn och gudstjänst


Robert Bennesh, domkyrkoorganist i Lunds domkyrka”Att leda församlingen från orgelpallen”   Pedagogiska aspekter av liturgiskt orgelspel.


Pamela Garpefors, kyrkoherde i karlskrona


Kyrkan mitt i samhället – samhället mitt i kyrkan?


Föredraget handlar om renoveringen och förnyelsen av Fredrikskyrkan, en 1700-tals kyrka i italiensk barockstil, i centrum av världsarvsstaden Karlskrona. För att kyrkans dynamiska närvaro som självklar mötesplats i staden skulle bevaras, användas och utvecklas formulerade församlingen ett visionsdokument. Kyrkan skulle vara en välkomnande plats, ett heligt rum med plats för liturgi, teologi, musik, rekreationsmöjligheter, utbildning, existentiell och andlig växt – en levande kyrka mitt i livet.

Ulrica Fritzson, Teol. Dr . Församlingsherde i Lunds Allhelgona församling.


"Försoningens levande frågor till liturgin; hur gör vi med syndabekännelsen, förlåtelsen och korsteologin i våra gudstjänster och psalmtexter?"


Ulrica Fritzon har fördjupat sin i försoningsprocesser och Reparativ Rättvisa, bla annat i Sydafrika under många år. Hennes avhandling "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne...": handlar om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld. Hon undersöker syndabekännelse, förlåtelse och korsteologi i våra gudstjänster, utifrån försoningens praktiska erfarenheter.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder